Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

System rozliczeń godzinowych

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od charakteru sprawy. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wartość sprawy. O wartości wynagrodzenia w danej sprawie, w tym przewidywanej pracochłonności i wysokości stawki godzinowej klient jest informowany przy składaniu zlecenia.

System wynagrodzenia ryczałtowego

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, która uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej obsługi prawnej w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

System rozliczeń spraw procesowych

Ten system rozliczeń ma zastosowanie w przypadku jednorazowego zlecenia prowadzenia konkretnej sprawy przed sądem. W tym systemie każda sprawa sądowa jest rozliczana osobno - wynagrodzenie oblicza się z zastosowaniem systemu rozliczeń godzinowych, z tym że wynosi ono nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Wynagrodzenie to może być płatne w dwóch częściach - pierwsza przy składaniu zlecenia, druga po zakończeniu sprawy.

System z premią za sukces

W przypadku spraw skomplikowanych bądź o znacznej wartości , elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z klientem - jako wynagrodzenie dodatkowe. Z każdym klientem kancelaria zawiera po złożeniu przez niego zlecenia odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny oraz jasny i precyzyjny określone wynagrodzenie kancelarii.

Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na ludzi

Hominum causa omne ius constitutum sit