Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści - PREAMBUŁA

- §1 Definicje

- §2 Administrator Danych

- §3 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

- §3A Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które do kierujesz za pośrednictwem źródeł kontaktowych dostępnych na Stronie internetowych, w tym za pośrednictwem fanpage-ów na portalach społecznościowych

- §3B Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem

- §4 Twoje uprawnienia

- §5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

PREAMBUŁA

Polityka prywatności ”Kancelarii Radcy Prawnego Kamil Loose” określa zasady na jakich będą przetwarzane Twoje dane oraz podmiot, który będzie odpowiedzialny za ich przetwarzanie – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Polityka prywatności określa także cele, w których przetwarzane będą Twoje dane osobowe, zakres ich przetwarzania oraz prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

§1

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia, oznaczają:

 

Polityka – Polityka prywatności strony internetowej www.loosekamil.pl

Strona internetowa – www.loosekamil.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywania, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie;

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

§2

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Loose z siedzibą w Krapkowicach przy ul. B. Głowackiego 10/5, 47-300 Krapkowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 1990130942, REGON 526719787 Z Administratorem możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@loosekamil.pl

§3

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

· Udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które do nas kierujesz za pośrednictwem źródeł kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej, w tym za pośrednictwem fanpage-ów na portalach społecznościowych.

· Zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

 

§3A

Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które kierujesz za pośrednictwem źródeł kontaktowych dostępnych na Stronie internetowych, w tym za pośrednictwem fanpage-ów na portalach społecznościowych

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedni na Twoją wiadomość/zapytanie jeśli zdecydujesz się na kontakt za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych dostępnych na Stronie internetowej (w tym m.in. drogą e-mail lub za pośrednictwem fanpage-ów w portalach społecznościowych takich jak: Facebook oraz Linkedin.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które kierujesz oraz udzielenia na nie odpowiedzi. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości/zapytania.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli chcesz się skontaktować oraz otrzymać odpowiedź na Twoje zapytanie lub żądanie.

 

§3B

Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

· zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług (dalej: Umowa) albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy.

· wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

· dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

· w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

· w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 70 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz art. 74 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

· w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji ww. celów (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi finansowe oraz informatyczne.

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

· w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem – przez okres niezbędny do jej zawarcia lub prawidłowej realizacji.

· w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – nie dłużej niż przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła podstawa do naliczenia należności publicznoprawnej.

· w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu – przez okres przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zależności od stosunku prawnego, z którego będzie wywodzone roszczenie.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych (o których mowa w §4B ust. 1 pkt a) Polityki jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż bez ich podania nie będę w stanie jej z Tobą zawrzeć. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż bez ich podania niemożliwe będzie wywiązanie się przeze mnie z obowiązków prawnych, które zostały na mnie nałożone jak też nie będę mógł realizować swoich prawnie uzasadnionych interesów.

 

§4

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

· Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w wypadkach określonych w art. 21 oraz art. 22 RODO).

· Przenoszenia Twoich danych osobowych – w przypadku w którym podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie jak też zawarcie oraz prawidłowe wykonanie Umowy.

· Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO). Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO).

· Usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadkach określonych w art. 17 RODO).

· Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§5

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będę przetwarzał Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.